Polityka bezpieczeństwa poczty email
 
Centrum Projektowo-Obliczeniowe CENTINO - Krzysztof Nadolny jest firmą z siedzibą w Poznaniu: ul. Ropczycka 1a, 61-316 Poznań, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji I Informacji O Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 879-204-22-53.
 

Poufność

Ta wiadomość oraz wszelkie załączone do niej dokumenty sa poufne i mogą być prawnie chronione. Jezeli nie jest Pan/Pani zamierzonym adresatem niniejszej wiadomości, nie może Pan/Pani jej ujawniać, kopiować, dystrybuować, ani też w żaden inny sposób jej wykorzystywać. O błednym zaadresowaniu wiadomości prosimy niezwłocznie poinformować nadawcę i usunać wiadomość.

 

Odpowiedzialność

Ta wiadomość nie jest wiążącą umową i nie stanowi zawarcia umowy bez wyraźnego pisemnego potwierdzenia przez Właściciela firmy lub upowaznionego pracownika firmy Centino.

 

Wirusy

Wirusy komputerowe mogą być przekazywane przez wiadomości email. Odbiorca wiadomości powinien sprawdzić tą wiadomość oraz wszystkie załączniki pod kątem obecności wirusów. Nie udziela się żadnej gwarancji, że niniejsza wiadomość lub którykolwiek z załączników nie są zainfekowane.

 
Email Disclaimer
 
The Design and Computation Centre CENTINO - Krzysztof Nadolny is a company, whose registered office is in Poznan, 61-316, Ropczycka 1a, Poland, registered in under company number NIP VAT UE: PL 8792042253.
 

Confidentiality

This email and any attached files are confidential and may be legally privileged. If you are not the intended recipient, any disclosure, reproduction, copying, distribution, or other dissemination or use of this communication is strictly prohibited. If you have received this transmission in error please notify the sender immediately and then delete this email.

 

Liability

This email is not a binding agreement and does not conclude an agreement without the express written confirmation by a company owner or authorized employee of Centino.

 

Viruses

Computer viruses can be transmitted via email. The recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. No warranty is given that this communication or any attachments are virus free