Jak uzyskać certyfikat CE na przepompownię ścieków?

Przepompownie ścieków objęte są normą zharmonizowaną PN EN 12050-1:2001. Certyfikację przeprowadza się wg 3 systemu certyfikacji.

Procedura certyfikacji wygląda następująco:

Czytaj więcej...

 

Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności z dniem 1 stycznia 2017 r. Aprobaty Techniczne zostaną zastąpione Krajowymi Ocenami Technicznymi. Ustawa została wprowadzona przez rozporządzenie z dnia 17 listopada 2016 r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w spawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym opublikowanej 6 grudnia 2016r.

Krajowe Oceny Techniczne (KOT) wydawane są dla wyrobów budowlanych nowo wprowadzanych na rynek krajowy. Lista grup wyrobów objętych obowiązkiem znajdują się w załączniku nr 1 do rozporządzenia z dnia 17 listopada 2016 r. Na podstawie KOT możliwe jest sporządzenie Krajowej Deklaracji Właściwości Użytkowych uprawniającej do oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

KOT wydawane są przez Jednostki Oceny Technicznej(JOT) lub Krajowe Jednostki Oceny Technicznej(KJOT). Według nowelizacji ocena właściwości użytkowych i przewidywanej trwałości wyrobu budowlanego obejmuje analizę ryzyka,  określającą możliwe zagrożenia i korzyści związane ze stosowaniem ocenianego wyrobu budowlanego. Na podstawie analizy ryzyka zostają określone metody oceny właściwości użytkowych do zamierzonego zastosowania.

W związku z powyższym proponujemy usługę kompleksowego opracowania dokumentacji wymaganej do uzyskania Krajowej Oceny Technicznej oraz kontakt ze sprawdzoną przez Centino, najsprawniejszą, najtańszą i odpowiednia dla danego wyrobu JOT lub KJOT.
Dodatkowo oferujemy możliwość wykonania badań, opracowania i wprowadzenia Zakładowej Kontroli Produkcji. 

 

CE

Proponujemy usługę wdrożenia oznakowania CE wyrobów, wykonanie dokumentacji, przeprowadzenie niektórych badań, wskazanie odpowiedniej jednostki notyfikowanej do przeprowadzenia badań, gdzie jednostka notyfikowana jest niezbędna. Współpracujemy z polskimi i zagranicznymi jednostkami notyfikowanymi w zakresie certyfikacji CE.

Czytaj więcej...
CE

Oferujemy usługę weryfikacji deklaracji zgodności WDZ CE

Weryfikacja deklaracji zgodności lub deklaracji właściwości użytkowych polega na sprawdzeniu przez zespół CENTINO czy deklaracja została wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Końcowym efektem usługi jest wystawienie Certyfikatu Weryfikacji Deklaracji Zgodności Centino CERT, który jednoznacznie potwierdza spełnienie wymagań i prawidłowej ocenie zgodności wyrobu.

Czytaj więcej...

W laboratorium CENTINO przeprowadzamy badania typu produktów objetych certyfikacją CE lub objętych Aprobatą Techniczną. Zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w polskich lub europejskich normach zharmonizowanych oraz na podstawie wytycznych znajdujących się w dyrektywach unijnych:

 • planujemy badanie
 • budujemy stanowiska badawcze
 • prowadzimy badania typu
 • wykonujemy raport z badań typu
Czytaj więcej...
Dokumentacja ryzyka

Dokumentacja ryzyka technicznego maszyn –W zakresie usług CENTINO proponujemy opracowanie dokumentacji mającej na celu umożliwienia prawidłowego oszacowania zagrożeń i wystawienia karty oceny ryzyka zgodnie z wymaganiami zasadniczymi. Przeprowadzenie oceny powinno odbywać się na etapie projektowania więc dotyczy nowych maszyn.

Ocenę techniczną ryzyka maszyny powinna być dostarczana w formie dokumentacji wraz z maszyną. Przeprowadza się ją w celu określenia ryzyka dla pracownika obsługującego maszynę.

Ocena przeprowadzana jest zgodnie z wytycznymi dla danego urzadzenia (maszyny) i/lub zgodnie z normą PN-EN 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn -- Ogólne zasady projektowania -- Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka.

Zgodnie z art. 226 ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko.

Czytaj więcej...

Jak uzyskać certyfikat CE na przydomową oczyszczalnię ścieków?

W zależności od rodzaju oczyszczalni, czy jest to oczyszczalnia z doczyszczaniem w gruncie, czy jest to oczyszczalnia biologiczna korzystamy odpowiednio z norm PN-EN 12566-1 lub PN-EN 12566-3.

Procedura certyfikacji wygląda następująco:

Czytaj więcej...

Firma Centino świadczy kompleksową usługę certyfikacji CE separatorów węglowodorów lub separatorów tłuszczów. Zgodnie z normami PN-EN 858-1 oraz PE-EN 858-2:

 • projektujemy typoszeregi separatorów węglowodorów (ropopochodnych),
 • wykonujemy obliczenia wielkości typoszeregu w oparciu o zapisy norm,
 • wykonujemy obliczenia hydrauliczne przepływów ścieków w separatorach,
 • wykonujemy fizyczne badania separatorów węglowodorów na naszym stanowisku badawczym,
 • przeprowadzamy badania pobranych próbek w zewnętrznym laboratorium akredytowanym (niedaleko naszej siedziby),
 • wprowadzamy zakładową kontrolę produkcji dla separatorów węglowodorów
 • wydajemy certyfikat CE, wzory deklaracji właściwości użytkowych (dawniej deklarację zgodności), wzory tabliczek oznaczeń na produkty.
Czytaj więcej...

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem